รายละเอียดและข้อมูลที่จะช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการดียิ่งขึ้น
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ

.

February 12th, 2016by admin

.

.

January 12th, 2016by admin

.

.

December 18th, 2015by admin

.

ครอบครัวจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความผูกพันกับครอบครัวให้ดีที่สุด

June 19th, 2015by admin

15

ครอบครัวจะมีแรงผลักดันอยู่ 2 แรงที่ต่อสู้กันอยู่เสมอคือ แรงที่ดึงสมาชิกให้เข้าหากัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งความคิด ความรู้สึก การกระทำ และแรงผลักดันที่ทำให้สมาชิกอยู่ห่างออกจากกัน เพื่อใช้ชีวิตอย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเองแรงผลักดันทั้ง 2 จะสมดุลกันในครอบครัวที่อบอุ่น แม้บางครั้งแรงผลักดันแบบหนึ่งอาจมากกว่าอีกแบบหนึ่ง แต่ก็จะเป็นอยู่ชั่วคราว และจะกลับคืนสู่สภาวะสมดุลในที่สุด โดยความผูกพันทางอารมณ์แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ ครอบครัวที่ผูกพันแน่นแฟ้นเกินไป เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในครอบครัวทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เคยทำมา ก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาในครอบ-ครัวทันที ความเครียดนี้อาจกระทบถึงความสัมพันธ์ และการปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ ของครอบครัว เช่น ลูกทำใน สิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วย และให้ลูกตัดสินใจว่า จะทำตามใจตัวเอง หรือยอมทำตามที่พ่อแม่ต้องการ ผลของความผูกพันที่มากเกินไปนั้น จะทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่น แม่ที่ผูกพันแน่นแฟ้นกับลูกมากเกินไป อาจทำให้พ่อห่างเหินไปโดยอัตโนมัติ โดยเด็กจะพึ่งแม่ไปโดยอัตโนมัติและไม่รู้จักโต

ครอบครัวที่เหินห่างทางอารมณ์สำหรับครอบครัวที่ผูกพันระหว่างกันน้อย แม้สมาชิก ในครอบครัวจะมีอิสระมาก ก็จะเป็นความอิสระที่ไม่สมบูรณ์ เพราะขาดความรู้สึกเป็นส่วนตัวและความรู้สึกที่พึ่งพิงกันในยามจำเป็น นอกจากนี้ การที่ต่างคนต่างอยู่จะทำให้ไม่สามารถร่วมทำภารกิจที่สำคัญให้สำเร็จได้ เช่น ครอบครัวที่พ่อกับแม่ไม่มีความผูกพันใกล้ชิดกัน ย่อมไม่สามารถร่วมมือกันปกครองลูกได้ความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ ความผูกพันระดับกลาง เพราะคนในครอบครัวจะมีความเป็น อิสระ แต่ยังคงความผูกพันกับครอบครัวเดิมอยู่ ทั้งนี้ การจะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้นั้น ครอบครัวจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและความผูกพันกับครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม ทุกครอบครัวต่างก็มีผู้นำในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ความเป็นผู้นำไม่ควรถูกจำกัดให้อยู่กับ คนใดคนหนึ่ง เช่น พ่อแม่ไม่ควรเป็นผู้นำคนเดียว หรือ แม่ไม่ควรเป็นผู้นำคนเดียว เพราะหากครอบครัวต้องตกอยู่ในภาวะความตึงเครียด ผู้เป็นพ่อและแม่ต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมกันเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

May 21st, 2015by admin

62745632d
ครอบครัว ประกอบด้วยบุคคลตั้แต่สองคนขึ้นไปมีความสัมพันธ์ทางเพศฉันท์สามีภรรยามีความผูกพันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ลักษณะของครอบครัวไทยมี  2  ลักษณะคือ1ครอบครัวขยาย คือครอบครัวที่มีสมาชิกตั้แต่สามชั่วอายุคนขึ้นไป และครอบครัวเดี่ยวจะมีเพียงสองชั่วอายุคือสามี ภรรยา บุตร ครอบครัมมีน้าที่ในการหล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ทั้งการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้บุคคลเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การดูแลช่วยเหลือและให้บริการกับบุคคลในครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้ สมาชิกทุกคนต้องการปัจจัยสี่และต้องการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขและเป็นที่รักของทุกคน ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลบุคคลในครอบครัวเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

ปัจจุบันสถาบันครอบครัวไทยค่อนข้างอ่อนแอ ความใกล้ชิดและความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลง อันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตและการดำรงอยู่ของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่ความแตกแยกของครอบครัวในที่สุด และเมื่อสภาพครอบครัวไม่แข็งแรงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อาทิเรื่องยาเสพติด อันเป็นปัญหาสำคัญบ่อนทำลายทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนกับคนในสังคม และยังมีปัญหาสังคมอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมาย ซึ่งจะนำพาความเสื่อมเสียมาให้กับประเทศชาติ ด้วยเจตนารมณ์ที่ปรารถนาดีต่อสังคมไทย ชีวิตครอบครัวมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์บางอย่างอาจทำให้สมาชิกครอบครัวมีความสุขและบางอย่างอาจน่ากระอักกระอ่วนใจ ถ้าสมาชิกครอบครัวไม่สามารถค้นพบต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขมันได้ ความรู้สึกเศร้าจะคงอยู่กับพวกเขาและอาจทำร้ายความเป็นครอบครัวได้ ปัญหาสำคัญคืออุปสรรคที่ขัดขวางคนในครอบครัวไม่ให้พูดคุยกันอย่างเปิดอก

การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

· มีความรัก ความเข้าใจ และดูแลเอาใจใส่กัน
· เคารพนับถือ ให้เกียรติ จริงใจ และเห็นคุณค่ากันและกัน
· มีสิทธิ เสรีภาพ มีการปรึกษาหารือกัน
· รู้และปฏิบัติบทบาทหน้าที่ที่ควรมีต่อกัน
· มีเวลาให้กันอย่างมีคุณค่า
· มีความเสียสละ สามัคคี ให้อภัยกัน
· มีการสื่อสารทางบวก
· มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
· ไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง